Charakteristika

Etnologia Slovaca et Slavica je vedecký recenzovaný zborník, založený v r. 1969 na Medzinárodnom zjazde slavistov ako zborník pre slavistickú etnológiu. Vychádza jedenkrát ročne v anglickom jazyku. V súčasnosti sa zameriava na analýzu sociálnych javov, predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy, a podporuje medzinárodné diskusie, ktoré prispievajú k poznaniu diania v tomto regióne. Uverejňuje najmä príspevky z oblasti etnológie a sociálnej/kultúrnej antropológie, no poskytuje priestor aj bádateľom z iných sociálno-vedných a humanitných disciplín. Redakcia uprednostňuje články reflektujúce nové trendy a inovatívne prístupy v sociálnych vedách, venované teoretickým, metodologickým a konceptuálnym otázkam. Jadrom uverejňovaných príspevkov sú empirické štúdie sociálnych javov založené na etnografickom výskume, no vítané sú aj teoreticko-metodologické state a diskusie o aktuálnych problémoch spoločenskovedného bádania. Zborník dáva tiež priestor prehľadovým článkom, esejam, recenziám kníh a rozhovorom s poprednými bádateľmi.

Jednotlivé čísla sú venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v odbornom a verejnom diskurze na Slovensku a v iných krajinách. Vydanie čísiel pripravuje redakcia v súlade s vyhlásenými výzvami. Môže však osloviť vybraných odborníkov ako hosťujúcich redaktorov, ktorí pripravujú tematické čísla, venované špecifickej problematike.