Charakteristika

Periodikum Etnologické rozpravy bolo od roku 1994 pokračovateľom interného informačného neperiodického bulletinu Národopisné informácie (založený 1969), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska – NSS) a Národopisným ústavom SAV (dnes Ústav etnológie SAV – ÚEt SAV). Neskôr sa spoluvydavateľom Etnologických rozpráv stalo aj Slovenské národné múzeum v Martine. Etnologické rozpravy spĺňali funkciu odborného časopisu i spravodaja pre členov Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorí mali naň bezplatný nárok po zaplatení ročných členských poplatkov. Časopis bol nepredajný. Podľa spoločnej zmluvy bolo sídlo redakcie v Ústave etnológie SAV v Bratislave, ktorý určoval aj personálne obsadenie miesta zodpovedného, výkonného a jazykového/technického redaktora. Ústav etnológie SAV sa tiež staral o distribúciu časopisu členom Národopisnej spoločnosti Slovenska. Vedecké, vysokoškolské a muzeálne inštitúcie pôsobiace v oblasti etnografie, etnológie či kultúrnej antropológie na Slovensku vstupovali do tvorby periodika prostredníctvom svojich zástupcov v redakčnej rade.

Hlavné funkcie periodika boli spravodajská (orientovaná na informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce) a odborná (založená na publikovaní vedeckých a odborných príspevkov zo spektra oblastí etnológie). Od roku 2004 bolo vydávanie Etnologických rozpráv zamerané na monotematické čísla na základe vopred určenej témy, v okruhu vymedzeného ideového rámca, každé číslo malo rovnaké rubriky.

Rubriky Etnologických rozpráv

  • editorial (stručné predstavenie obsahu čísla);
  • štúdie (minimálne jeden text vo forme štúdie vo vedeckom periodiku oponovaný dvoma posudzovateľmi; text týkajúci sa hlavných princípov, pohľadov na tému, ktorej je číslo venované);
  • s ohľadom na zvolenú tému a povahu textov je ďalšou rubrikou téma (odborné články, teoretické odborné články, preklady odborných článkov, rozhovory, eseje), resp. materiály (materiálové príspevky);
  • diskusia (reflexie, recenzie publikácie s reakciou jej autora);
  • ohlasy (prípadné reakcie na obsah predchádzajúceho čísla Etnologických rozpráv);
  • správy (napr. správy z konferencií, výstav, výskumov, seminárov, anotácie, nové knihy z produkcie národopisných a etnologických inštitúcií na Slovensku atď.)

Recenzovaný časopis kontinuálne nadväzuje na časopis
Národopisné informácie (1967-1993)
Je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH

Vydáva: Národopisná spoločnosť Slovenska , Katedra sociálnych štúdií a etnológie UMB v Banskej Bystrici a Ústav etnológie SAV v Bratislave
Vychádza dvakrát ročne
Redakčné uzávierky Etnologických rozpráv: 31. marec a 30. júl

Adresa redakcie: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, CVV UMB,
Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica

E-Mail: etnoroz@gmail.com

Registračné číslo Ministerstva kultúry SR: 924/94 ISSN 1335–5074