Pokyny pre autorov

Pokyny pre prispievateľov

Pravidlá prijímania rukopisov nájdete tu.
Znenie licenčnej zmluvy uzatváranej medzi vydavateľom a autormi príspevkov nájdete tu.

Publikačná etika a prax

Vyhlásenie

Slovenský národopis vyžaduje vysoké štandardy v publikačnej etike a v zamedzení porušovania publikačnej praxe. Publikuje etické pravidlá určené autorom, recenzentom, redaktorom a vydavateľovi. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli už predtým publikované alebo nie sú v tom čase zaslané inému vydavateľovi, sú napísané uvádzanými autormi, neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným článkom. Ich rozhodnutia by mali byť objektívne. Redaktori a vydavateľ musia vykonávať všetky kroky potrebné na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy naši redaktori riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier. Viac informácií o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi nájdete online tu.

Vyhlásenie o voľnom prístupe

Časopis Slovenský národopis/Slovak Ethnology je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI, pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY-NC-ND] . Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov).

Recenzné konanie

Viac o recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov nájdete online tu.

Databázy

Slovenský národopis je evidovaný v nasledujúcich databázach

EBSCO
ProQuest
The Central European Journal of Social Sciences and humanities (CEJSH)
The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
The Modern Language Association (MLA)
Ulrichsweb
Willingspress
DOAJ

Impaktovaná databáza European Science Foundation (ESF) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)