O časopise

Etnologické rozpravy / Ethnological debates je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Národopisnou spoločnosťou Slovenska, ktorý vychádza dvakrát za rok. Toto periodikum bolo od roku 1994 pokračovateľom interného informačného neperiodického bulletinu Národopisné informácie (založený 1969), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska – NSS) a Národopisným ústavom SAV (dnes Ústav etnológie SAV – ÚEt SAV). Neskôr sa spoluvydavateľom Etnologických rozpráv stalo aj Slovenské národné múzeum v Martine. V súčasnosti vydavateľom Etnologických rozpráv je NSS, ktorá distribuuje časopis svojim členom za členský poplatok.

Pôvodné funkcie periodika boli spravodajská (orientovaná na informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce) a odborná (založená na publikovaní vedeckých a odborných príspevkov zo spektra oblastí etnológie). Od roku 2004 bolo vydávanie Etnologických rozpráv zamerané na monotematické čísla na základe vopred určenej témy, pričom každé číslo malo rovnaké rubriky. Od roku 2018 sa časopis sústreďuje na naratívy ako podstatnú súčasť etnologického a antropologického výskumu a prináša príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Naratív ako príbeh, ktorý môže byť verbálny a neverbálny, písomný a ústny, vizuálny a dramatický, je univerzálnou charakteristikou ľudského života a súčasne odráža kultúrne špecifiká. Našim cieľom je ponúknuť platformu pre etnografov a iných sociálnych vedcov, ktorí skúmajú rozmanité naratívne formy, vrátane rozprávaných príbehov a písomných textov, obrazov, rituálov a drámy. Uvítame empirické, teoretické a metodologické príspevky, ktoré sa venujú príbehom rezonujúcim v sociálnom živote. Zvláštny dôraz kladieme na sociálne funkcie príbehov a naratívnych tradícií na Slovensku a v iných krajinách.

Príspevky publikované v Etnologických rozpravách využívajú kvalitatívne metódy. Jednotlivé rubriky časopisu sú venované empirickým a teoretickým štúdiám, diskusiám o problémoch kvalitatívneho výskumu, esejám, recenziám a rozhovorom s významnými vedcami. Hlavnou stratégiou redaktorov je priblížiť výsledky výskumov naratívov a ich úlohy v kultúrnej transmisii a sociálnej interakcii a podporiť diskusie na túto tému medzi etnológmi, antropológmi a inými sociálnymi vedcami.

 

REDAKCIA

Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk)

Helena TUŽINSKÁ (helena.tuzinska@uniba.sk)

Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)

 

REDAKČNÁ RADA

Jana AMBRÓZOVÁ

Martina BOCÁNOVÁ

Daniel DRÁPALA

Tatiana KADLECOVÁ

Dagmara MAJEROVÁ

Katarína POPELKOVÁ

Blanka SOUKUPOVÁ

 

MEDZINÁRODNÁ REDAKČNÁ RADA

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Chorvátsko)

Martin BROCKI (Poľsko)

Dmitrij FUNK (Rusko)

Chris KNIGHT (Veľká Británia)

László KÜRTI (Maďarsko)

Rajko MURŠIČ (Slovinsko)

Andrei ZNAMENSKI (USA)

 

REDAKČNÉ UZÁVIERKY: 31. marec a 30. júl

DATABÁZY: Časopis je evidovaný v databáze ERIH Plus

ADRESA REDAKCIE

Katedra etnológie a muzeológie

Filozofická fakulta UK

Gondova 2, 814 99

Bratislava

Emailetnologicke.rozpravy@fphil.uniba.sk

 

EV 5515/17

ISSN 1335–5074