Recenzné konanie

Po zaslaní rukopisu redakcia potvrdí jeho prijatie formou e-mailu. Všetky rukopisy prechádzajú prvým posúdením redakciou, ktorá v priebehu 2 týždňov oznámi autorom rozhodnutie o akceptovaní/neakceptovaní rukopisu na ďalšie spracovanie, prípadne požiadavky na úpravu rukopisu. Redakcia neakceptuje rukopisy, ktoré nie sú v súlade s odborným zameraním časopisu, nespĺňajú základné požiadavky na odborný text, sú problematické z etického hľadiska apod. Rozhodnutie redakcie o akceptovaní/neakceptovaní rukopisu musí byť potvrdené redakčnou radou časopisu.

V prípade akceptovania vedecké a materiálové štúdie prechádzajú ďalším posúdením, a to dvoma nezávislými odborníkmi. V tomto procese redakcia Etnologických rozpráv dodržuje princípy obojstranne anonymného recenzného konania. Redakcia vyberá recenzentov na základe kompetentnosti v príslušnej problematike. Redakcia však prihliada aj na to, aby recenzenti a autori neboli v konflikte záujmov a/alebo osobných vzťahoch, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť výsledok recenzného konania. Od recenzentov sa vyžaduje, aby sa vyslovili predovšetkým k nasledujúcim otázkam: odborná úroveň rukopisu (argument, práca s literatúrou, kvalita etnografických dát, originalita výsledkov, vedecký prínos) a formálna úroveň rukopisu (jazykové a štylistické aspekty, formálna úprava textu). Ak sa recenzenti v hodnotení rukopisu zásadne nezhodnú, redakcia oslovuje tretieho nezávislého posudzovateľa.

Redakcia následne oznámi autorom výsledok recenzného konania, ktoré môže mať nasledujúce formy: odporučenie na publikovanie, prepracovanie alebo zamietnutie. V prípade požiadavky na prepracovanie je v kompetencii redakcie posúdiť, či bolo dostatočné, a ak nebolo, redakcia môže rukopis zamietnuť. Konečné rozhodnutie o prijatí/neprijatí rukopisu robí redakčná rada. Tá tiež schvaľuje rozhodnutie redakcie o stanovení termínov na publikovanie rukopisu a o jeho zaradení do jednotlivých čísiel časopisu.

V prípade, ak autor/ka nepovažuje rozhodnutie redakcie a/alebo recenzné posudky za oprávnené, môže vysvetliť svoje stanovisko v liste redakcii. S jeho obsahom sú oboznámení príslušní recenzenti, redakcia a redakčná rada, ktorá rozhodne o ďalšom postupe redakcie.