Etnologické rozpravy

ISSN 2729-9759 (online)

EV 44/22/EPP

Periodicita: dvakrát ročne

Redakčné uzávierky: 15. február a 15. jún

E-mail: etnologicke.rozpravy@gmail.com

Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska

 

Aktuálne číslo

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2/2022

 

 

„Výskum života v období socializmu je aktuálnou bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Súvisí to azda s už dostatočným časovým odstupom, a teda aj ochotou vracať sa k obdobiu, ktoré sme prežili ako dospelí, deti alebo ho poznáme z rozprávania rodičov, ale i s rastúcim spoločenským záujmom spoznávať to „ako sme žili“ (nielen pri súčasnej silnej strednej generácii). Dôležitým dôvodom etnológie z hľadiska jej metodológie je aj skutočnosť, že hlavný prameň nášho výskumu – žijúci ľudia, reflektujú v spomienkach na svoj život väčšinou už toto obdobie (ako najstaršie a často v živote mnohých i to najdlhšie). Roky 1948 až 1989 predstavujú podstatnú spoločenskú zmenu aj z dôvodu (popri kolektivizácii, industrializácii a ďalších procesoch) masívnej urbanizácie Slovenska. Naša spoločnosť sa v tejto dejinnej etape výrazne „pomešťovala“. Cielená urbanizácia bola prostriedkom a zároveň aj výrazom riadenej modernizácie krajiny, o ktorú sa vtedajší režim usiloval. Skúmať život ľudí v mestách v tomto období je preto dôležitou súčasťou mozaiky poznávania podoby kultúry (spôsobu života) a jej zmien v rokoch 1948 až 1989.“

Janto, J. 2022. Editoriál: Mesto a socializmus. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 4-7. 2729-9759.

 

O časopise