Etnologické rozpravy

ISSN 2729-9759 (online)

EV 44/22/EPP

Periodicita: dvakrát ročne

Redakčné uzávierky: 15. február a 15. jún

E-mail: etnologicke.rozpravy@gmail.com

Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska

 

Aktuálne číslo

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2023

 

„Migrácia vždy bola dôležitou súčasťou ľudskej skúsenosti. Migráciu poháňa mnoho faktorov. Niektoré z nich súvisia s lepšími životnými príležitosťami, iné nútia ľudí doslova utekať pred nepriaznivými podmienkami a nebezpečenstvom. Výsledkom pohybov z jedného miesta na druhé sú rôzne skúsenosti migrantov, ich rodín a ľudí, ktorí čelia novoprichádzajúcim. Vplyvy migrácie sú dnes skutočne globálne a výskum migrácie, jej príčin aj dôsledkov, je kľúčovou oblasťou bádania v rôznych spoločenskovedných a humanitných disciplínach.

Prvé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2023 reflektuje viaceré sociokultúrne, historické, ekonomické a jazykové aspekty migrácie v štúdiách, materiáloch, eseji či rozhovore. Časopisu uzatvárajú rubriky Recenzie a Správy.“

Uhrin, M. 2023. Editoriál: Migrácie. In Etnologické rozpravy, vol. 30, no. 1, pp. 4-7. ISSN 2729-9759.

 

O časopise