Výzvy

 

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2023 / 1

Migrácie

Migrácia vždy bola dôležitou súčasťou ľudskej skúsenosti. Migrácie poháňa mnoho faktorov: niektoré z nich súvisia s lepšími príležitosťami, iné nútia ľudí utekať pred nepriaznivými podmienkami a nebezpečenstvom. Výsledkom pohybov z jedného miesta na druhé sú rôzne skúsenosti migrantov, ich rodín a ľudí, ktorí čelia novoprichádzajúcim.  Vplyvy migrácie sú dnes skutočne globálne a výskum migrácie, jej príčin aj dôsledkov, je kľúčovou oblasťou bádania v rôznych spoločenskovedných a humanitných disciplínach.

Pripravované prvé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2023 sa zameriava na rôzne aspekty migrácií v súčasnej spoločnosti. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

 • Faktory ovplyvňujúce migráciu
 • Spoločenské a politické reakcie na rozsiahlu migráciu
 • Dôsledky migrácie
 • Politika v oblasti migrácie
 • Práva utečencov a iných vysídlených osôb
 • Integrácia migrantov do novej spoločnosti
 • Viacgeneračná migrácia
 • Domácnosti migrantov
 • Nové modely a trendy v oblasti migrácie a mobility
 • Rodové aspekty migrácie
 • Transnacionalizmus
 • Diaspóra

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. decembra 2022.

Termín odovzdania príspevkov: 15. februára 2023

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/

 


 

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2023 / 2

Folklorizmus

V roku 2005 bolo problematike vedomého zaoberania sa fenoménmi tradičnej ľudovej kultúry a ich spracúvaniu venované monotematické číslo Etnologických rozpráv. Predmetom záujmu a spracovania – vo výtvarnom umení, hudbe, literatúre, neskôr na scéne či vo filme a televízii sa stávali také prejavy tradičnej kultúry, ktoré reprezentovali dobové predstavy o minulosti, kráse, pozitívnych ideových hodnotách a ich blízkosti pre súčasníka – domáceho i zahraničného. Všetky tieto prejavy zahŕňame pod pojem folklorizmus. Termín zaviedol Paul Sebillaut v 2. polovici 19. stor. na označenie rôznych foriem zaoberania sa tradičnou ľudovou kultúrou v iných komunikačných systémoch a s inými funkciami, ako v tzv. pôvodnom prostredí ich existencie. Teória i dejiny folklorizmu sa vo svetovej folkloristike spracúvajú priebežne a intenzívne v podstate od 60. rokov 20. storočia, i keď je k dispozícii viac príspevkov k teórii a dobovej praxi vo folklorizme, ako sumarizujúcich štúdií o dejinách folklorizmu. Mnohé súčasné javy folklorizmu vykazujú vlastnosti, na základe ktorých je možné uvažovať o ich blízkej príbuznosti s javmi, procesmi a funkciami masovej či populárnej kultúry – takými sú masová rozšírenosť a prístupnosť, šírenie prostredníctvom médií, výrazná komerčná a zábavná funkcia ai.

Pripravované číslo Etnologických rozpráv chce dať priestor aktuálnemu odbornému diskurzu k uvedenej problematike. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k témam, ktoré sa týkajú problematiky nehmotného kultúrneho dedičstva a  folklorizmu vrátane nasledujúcich:

 • koncepty a terminológia
 • fenomény tradičnej kultúry v kontextoch populárnej/masovej kultúry
 • dejiny folklorizmu na Slovensku
 • legislatíva a implementácia štátnej kultúrnej politiky vo vzťahu k tradičnej kultúre
 • osobnosti folklorizmu
 • súčasní nositelia a inštitúcie folklorizmu
 • súčasné funkcie folklorizmu

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. apríla 2023.

Termín odovzdania príspevkov: 15. júna 2023.

 

Hosťujúca editorka:

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (emeritus) (anna.hloskova@uniba.sk)

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/

 

ARCHÍV VÝZIEV