Archív výziev

 

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2022 / 2

Mesto v socializme

Výskum života v 2. polovici 20. storočia, či presnejšie v období režimu štátneho socializmu, patrí medzi aktuálne témy súčasného etnologického bádania na Slovensku. Okrem skúmania spomienok, ktoré sa viažu k dejinným udalostiam a zvratom politických dejín, sa bádanie sústreďuje  aj na spôsob života, kultúru všedných i sviatočných dní tohto obdobia. Osobitne potrebné a zaujímavé je sledovať túto tému v období programovej urbanizácie a modernizácie Slovenska v mestských lokalitách. Preto sa pripravované číslo Etnologických rozpráv chce zamerať práve na oblasť urbánnej kultúry. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k témam, ktoré sa týkajú spôsobu života tohto obdobia v urbánnom prostredí vrátane nasledujúcich:

 • socializmus v mestskom priestore – formy a podoby
 • budovanie mesta a jeho (noví) obyvatelia
 • mesto a (priemyselné) závody
 • bývanie v meste
 • verejný priestor
 • životné štýly
 • sviatky a slávnosti
 • voľný čas
 • naratívne reprezentácie dejín mesta
 • kultúra modernej (socialistickej) spoločnosti

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com a na emailovú adresu hosťujúceho editora juraj.janto@uniba.sk do 15. júna 2022.

Termín odovzdania príspevkov: 31. augusta 2022.

Termín zaslania recenzií, správ a personálií: 25. októbra 2022.

 

Hosťujúci editor:

Mgr. Juraj Janto, PhD. (juraj.janto@uniba.sk)

Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 


ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2022 / 1

Telo a spoločnosť

Výskum tela v sociálnom a kultúrnom kontexte patrí ku klasickým témam etnológie a sociokultúrnej antropológie. Otázky týkajúce sa tela a telesnosti sa prelínajú s mnohými oblasťami výskumu sociálnych vied, vrátane sexuality, pohybových a športových aktivít, či zdravia a chorôb. Masmediálne reprezentácie, ktoré sú dnes súčasťou každodenného života všade na svete, obsahujú množstvo vyobrazení tela a fyziologických procesov. S telom sa pritom v každej kultúre spájajú morálne normy, ale aj množstvo stereotypov. Pripravované prvé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2022 poskytne priestor príspevkom venovaným téme spoločnosti a tela. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

 • Masmediálne reprezentácie tela
 • Rodové aspekty tela a telesnosti
 • Transrodové otázky a Queer štúdie
 • Dejiny výskumu tela a telesnosti
 • Morálne posudzovanie telesných a sexuálnych praktík v dejinách a v súčasnosti
 • Medicína a zdravie
 • Telo a sexualita
 • Medikalizácia tela a sexuality
 • Šport a pohybové aktivity

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. januára 2022.

Termín odovzdania príspevkov: 31. marca 2022.

 


Etnologické rozpravy 2021 / 2

Morálne naratívy v dejinách

Príbehy o dejinných udalostiach patria k najdôležitejším aspektom každej kultúry. Ich významnou charakteristikou je identita príslušníkov danej spoločnosti, ktorá je prepojená s morálnymi normami, s tým, čo sa považuje za správne a nesprávne. Príbehy o minulosti sú kľúčovým elementom kultúrnej výchovy – poskytujú vzor pre hrdinské činy, ale aj obrazy nepriateľov. Môžu preto odhaliť nielen nuansy morálnych pravidiel, ale aj úlohu dejín v sociálnopolitickom kontexte. Pripravované druhé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2021 poskytne priestor príspevkom venovaným téme morálnych naratívov v dejinách. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

 • Využívanie dejín na interpretáciu súčasnosti
 • Morálne emócie v reprezentáciách dejinných udalostí
 • Obrazy hrdinov a nepriateľov v dejinách
 • Úloha dejín v kultúrnej výchove
 • Morálne posudzovanie náboženských a etnických skupín v príbehoch o minulosti
 • Masmediálne reprezentácie dejín
 • Konšpiračné teórie
 • Reprezentácie dejinných udalostí v politickom kontexte
 • Spomienkové slávnosti

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. apríla 2021.

Termín odovzdania príspevkov: 30. júla 2021.