Členstvo

 

NSS mala k 25.3.2021 81 riadnych členov, 15 čestných členov a 6 kolektívnych členov.

 

Informácie pre uchádzačov o členstvo:

 1. Členovia NSS sú riadni a čestní. V odôvodnených prípadoch môže NSS prijať aj členov
  kolektívnych.
 2. Riadnym členom NSS sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník, ako aj študent v odbore
  etnológia alebo príbuzných vedeckých disciplín a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia
  NSS. Členom NSS sa môže stať osoba, ktorá nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou
  činnosťou je prospešný pri plnení úloh NSS.
 3. Čestným členom NSS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedec alebo odborník,
  ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj etnologickej vedy aj v rámci spolupráce s NSS. Čestné členstvo
  udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Výboru.
 4. Kolektívnym členom NSS sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká a vzdelávacia
  inštitúcia, múzeum a pod.), ktorú zastupuje ňou poverený reprezentant. O prijatí kolektívnych
  členov rozhoduje Výbor.
 5. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky Výborom a zaplatením členského príspevku. Výška členského príspevku na rok 2021 je 20 € ročne (študent, dôchodca: 10 €). Čestní členovia členský príspevok neuhrádzajú.
 6. Člen NSS má povinnosť riadne platiť členský príspevok (s výnimkou čestných členov). O výške
  členského rozhoduje Valné zhromaždenie.

 

Členské príspevky sa uhrádzajú bankovým prevodom na účet Národopisnej spoločnosti Slovenska: IBAN SK13 7500 0000 0040 0790 6049, ČSOB. Pre lepšiu identifikáciu platby do správy pre príjemcu uveďte rok, za ktorý uhrádzate členský príspevok a svoje meno (napr. členské 2021_meno). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte hospodárku NSS na emailovej adrese narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com.

 

Prihlásiť do NSS sa môžete TU.