Stanovy

Stanovy Národopisnej spoločnosti Slovenska

1. Postavenie sídlo a pôsobnosť Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Národopisná spoločnosť Slovenska (ďalej NSS alebo Spoločnosť) je nezávislým dobrovoľným občianskym združením vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov v odbore národopisnej / etnologickej vedy a príbuzných disciplín.
 2. NSS svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied. Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa na rokovaní výboru Spoločnosti.
 3. Sídlom Spoločnosti je Bratislava.
 4. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 5. Spoločnosť je právnym subjektom v zmysle zákona č. 83/90 Zb. zák.

2. Poslanie Národopisnej spoločnosti Slovenska

Poslaním Spoločnosti je najmä:

 1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore národopisnej/etnologickej vedy.
 2. Rozširovať poznatky vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj národopisnej/etnologickej vedy na Slovensku.
 3. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj národopisnej/etnologickej vedy.
 4. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
 5. Propagovať a popularizovať výsledky vedy medzi najširšími vrstvami spoločnosti a na medzinárodných fórach.
 6. Poskytovať svojim členom pomoc pri vedeckej a odbornej práci.
 7. Zúčastňovať sa a usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 8. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 9. Zriaďovať pobočky, sekcie, osobitné pracovné skupiny a komisie na riešenie určitých vedeckých problémov.
 10. Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedeckovýskumnú, zberateľskú, prednáškovú, výstavnú a publikačnú činnosť najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.
 11. Spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi, múzeami a podľa potreby aj s inými organizáciami.
 12. Aktívne presadzovať princíp slobodného vedeckého bádania, otvorenej vedeckej diskusie a odmietať každú formu ideologickej reglementácie.
 13. Ochraňovať profesionálne záujmy a práva svojich členov.

Zasadzovať sa najmä za

a. neobmedzené právo členov Spoločnosti na etnologické analýzy kultúrnych a sociálnych javov;
b. prístup národopiscov/etnológov ku všetkým informáciám a údajom štátnych a spoločenských organizácií, pokiaľ ich ochrana nie je súčasťou Ústavy;
c. dodržiavanie základných noriem etiky vedeckej práce;
d. ochranu svojich členov pred osočovaním, diskrimináciou a negatívnymi sankciami za vykonávanie vedeckej činnosti;
e. zastupovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k štátnym, odborným a iným inštitúciám;
f. registrovať a pomáhať nezamestnaných národopiscom/etnológom.

3. Členstvo v Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Členovia Spoločnosti sú riadni, mimoriadni, čestní a podporujúci. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijať aj členov kolektívnych.
 2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník v odbore etnológia, etnografia, folkloristika, národopisná muzeológia alebo príbuzných vedeckých disciplín s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku v odbore národopis/etnológia a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia Spoločnosti. V prípade záujmu sa riadnymi členmi môžu stať aj osoby žijúce v zahraničí.
 3. Mimoriadnym členom sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh Spoločnosti. V takýchto prípadoch môže Hlavný výbor Spoločnosti upustiť od podmienok dokončeného vysokoškolského vzdelania.
 4. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj národopisnej/etnologickej vedy. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Hlavného výboru Spoločnosti.
 5. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, múzeum, škola alebo podnik), ktorú zastupuje ňou poverený reprezentant spĺňajúci podmienky riadneho člena. O prijatí kolektívnych členov rozhoduje predsedníctvo Spoločnosti a Hlavný výbor Spoločnosti.
 6. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky výborom Spoločnosti a zaplatením zápisného a členského príspevku. Výšku členského a zápisného určuje Valné zhromaždenie Spoločnosti.

4. Povinnosti a práva členov

 1. Člen Spoločnosti má právo:
  a. byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti;
  b. podať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzkach Spoločnosti;
  c. byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach;
  d. prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva, alebo inak zabezpečí;
  e. používať prostriedky a zariadenia, ktoré má Spoločnosť pre svoju činnosť k dispozícii;
  f. čestný člen má všetky práva riadneho člena;
  g. obrátiť sa na predsedníctvo (Spoločnosť) v prípade, že potrebuje ochranu pred diskrimináciou a negatívnymi sankciami za svoju profesionálnu činnosť;
  h. obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov profesionálneho uplatnenia;
 2. Člen Spoločnosti má povinnosť:
  a. člen NSS je povinný riadne platiť členský príspevok;
  b. povinnosť platiť členský príspevok zaniká dovŕšením 70. roku veku člena;

5. Zánik členstva

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
  a. úmrtím člena;
  b. písomným prehlásením, že zo Spoločnosti vystupuje;
  c. vylúčením;
  d. nezaplatením členských príspevkov po dobu 2 rokov napriek upozorneniu;
  e. zrušením čestného členstva;
 2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä:
  a. ak jeho konanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami;
  b. o vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe odôvodneného návrhu Hlavného výboru Spoločnosti.

6. Orgány Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky zložky jej činnosti sú:
  a. Valné zhromaždenie
  b. Hlavný výbor
  c. Predsedníctvo Hlavného výboru
 2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov Spoločnosti.

7. Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva Hlavný výbor najmenej raz za tri roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Hlavný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Zúčastniť sa na Valnom zhromaždení má právo každý člen Spoločnosti.
 2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
  a. schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy spoločnosti;
  b. uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;
  c. schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov;
  d. tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka a hospodára, členov Hlavného výboru a ich náhradníkov, revízorov a ich náhradníkov. Počet kandidátov musí aspoň o jednu tretinu prevyšovať počet zvolených členov. Kandidátka môže byť doplnená Valným zhromaždením o ďalších kandidátov;
  e. rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Hlavného výboru;
  f. schvaľovať na návrh Hlavného výboru čestných členov;
  g. uznášať sa o zrušení Spoločnosti;
  h. zriaďovať a rušiť sekcie a pobočky Spoločnosti;
 3. Valné zhromaždenie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva Hlavného výboru Spoločnosti;
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky;
 5. Za prijatie uznesení musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmeny stanov alebo zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

8. Hlavný výbor

 1. Hlavný výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť Spoločnosti v období medzi Valnými zhromaždeniami.
 2. Hlavný výbor sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára a členov Hlavného výboru. Z titulu svojich funkcií sú v Hlavnom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Počet členov Hlavného výboru určí Valné zhromaždenie s prihliadnutím na celkový počet členstva v Spoločnosti a Hlavný výbor volí na dobu troch rokov.
 3. Do tej istej funkcie v Hlavnom výbore môže byť zvolený člen najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.
 4. Za členov Hlavného výboru, ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Hlavný výbor náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov Hlavného výboru, a to v poradí podľa počtu hlasov.
 5. Schôdze Hlavného výboru Spoločnosti zvoláva predseda do dvoch týždňov po požiadaní aspoň jednej tretiny členov Hlavného výboru.
 6. Hlavný výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Hlavného výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Hlavný výbor:
  a. schvaľuje plán činnosti na nasledujúci rok;
  b. schvaľuje finančný plán na nasledujúci rok a správu o hospodárení Spoločnosti za uplynulý rok;
  c. schvaľuje členov predsedníctva, ktorých im predkladá na schválenie predseda Spoločnosti;
  d. poveruje predsedníctvo plnením konkrétnych úloh;
  e. zvoláva a pripravuje Valné zhromaždenie;
  f. navrhuje zriaďovať a rušiť sekcie a pobočky Spoločnosti, prípadne stanovuje obvod ich pôsobenia;
  g. zriaďuje a ruší komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menuje ich členov;

9. Hlavný výbor / predsedníctvo

 1. Výkonným orgánom Hlavného výboru je Predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Hlavného výboru.
 2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár.Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
 3. Činnosť predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje vedecký tajomník Spoločnosti.

10. Revízori

 1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do právomoci Hlavného výboru, vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.
 2. Revízorov a ich náhradníkov volí Valné zhromaždenie z riadnych členov Spoločnosti na funkčné obdobie totožné s funkčným obdobím Hlavného výboru. Revízori nemôžu byť členmi iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.
 3. Revízori a ich náhradníci sa môžu na zasadaní orgánov Spoločnosti zúčastňovať hlasom poradným.
 4. Revízori o svojej činnosti podávajú pravidelné správy na Hlavnom výbore a Valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu revízorov nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov alebo úhrade straty.

11. Sekretariát Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Hlavný výbor Spoločnosti zriaďuje Sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcovo jeho štruktúru a náplň činnosti.
 2. Činnosť sekretariátu kontroluje predsedníctvo Hlavného výboru.
 3. Sekretariát tvorí výkonný aparát Spoločnosti a vedie ho vedecký tajomník Spoločnosti.

12. Pobočky Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Vo významných strediskách vedeckých, pedagogických alebo priemyselných, kde sú k tomu potrebné predpoklady, môže Hlavný výbor založiť pobočky Spoločnosti.
 2. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.
 3. Organizáciu a právomoc výborov určí Hlavný výbor Spoločnosti.

13. Sekcie a odborné skupiny

 1. Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť, v období medzi valnými zhromaždeniami Hlavný výbor, vytvárať sekcie a odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú poľa svojich záujmov a špecializácie.
 2. Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.
 3. Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v Spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.
 4. Organizáciu sekcií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určí Hlavný výbor Spoločnosti.

14. Hmotné prostriedky na plnenie úloh

 1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria:
  a. členské príspevky;
  b. dotácie poskytované ustanovizňami, nadáciami, prípadne sponzormi;
  c. príjmy z vlastnej činnosti;
  d. dary a dedičstvo;
 2. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

15. Hospodárenie Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Hlavný výbor zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok Okrem toho začiatkom každého roku zostaví účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.
 2. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na bankovom účte Spoločnosti.
 3. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Hlavný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného člena (hospodára).

16. Zastupovanie Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú: predseda, podpredseda, vedecký tajomník, v banke aj hospodár tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Pri finančných úkonoch v banke sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb, pri servisných úkonoch (výpisy z účtov, potvrdenia, apod.) sa vyžaduje podpis jednej oprávnenej osoby a pečiatka.
 2. Hlavný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu. ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom „v zastúpení“.

17. Zánik Národopisnej spoločnosti Slovenska

 1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov.
 2. V prípade hrozby zániku Spoločnosti, rozhodne valné zhromaždenie o ďalšom nakladaní s jej majetkom, alebo Slovenská akadémia vied ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá by sa rozhodla prevziať plnenie úloh Spoločnosti, alebo ktorá by sa s týmto cieľom ustanovila.

18. Záverečné ustanovenia

 1. Národopisná spoločnosť Slovenska je právnym nástupcom Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV.
 2. Tieto Stanovy Národopisnej spoločnosti Slovenska nadobudli účinnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení NSS v Prešove dňa 22. mája 1990. Potvrdené boli XII. Valným zhromaždením v Banskej Bystrici r. 1993, upravené boli XIV. Valným zhromaždením v Liptovskom Mikuláši r. 1999, XV. Valným zhromaždením r. 2002 vo Svidníku a XI. Valným zhromaždením v Terchovej r. 2005.

V Bratislave, 15. 9. 2005.

Etický kódex Národopisnej spoločnosti Slovenska

EtickyKodexNSS