Knižnica

Monografia Tradičný odev Slovenska autora Mojmíra Benžu sa svojou koncepciou vymyká z charakteru doterajších prác, ktoré boli téme venované. Je celoslovenskou syntézou založenou na dvoch hľadiskách: z hľadiska podôb odevných súčiastok mužského a ženského odevu a podľa príležitosti pri ktorých jednotlivé druhy odevu nosili. Práca vznikla spracovaním dvoch veľkých databáz poznatkov o tradičnom odeve Slovenska – dokumentačného fondu ÚĽUV-u a vyplnených dotazníkov pre Etnografický atlas Slovenska, ktoré sú uložené v Ústave etnológie SAV. Obe databázy výberom skúmaných lokalít rovnomerne pokrývajú celé územie Slovenska. Monografia je bohato ilustrovaná výberom kolorovaných kresieb V. Škrabalovej, ktoré sú súčasťou dokumentačného fondu ÚĽUV-u. Publikácia vyšla v dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii.
Monografiu vydalo v r. 2015 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pri príležitosti 70. výročia svojho založenia.
Poznámka: Kto kúpi knihu v ÚĽUV-e, ušetrí 30 Euro.

Tradičný odev Slovenska

Monografia Ľudová nástrojová hudba na Záhorí a jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení je zosumarizovaním poznatkov, ktoré Peter Michalovič zhromaždil počas svojho dlhodobého pôsobenia na Záhorí. Práca je rozdelená do ôsmych kapitol, ktoré prinášajú ucelený pohľad na hudobnú kultúru Záhoria s dôrazom na ľudovú inštrumentálnu, sólovú i ansámblovú hudbu a jej premeny. Autor skúmal problematiku regionálnej hudobnej kultúry z pohľadu muzeológa, etnomuzikológa a čo je nemenej dôležité, aj s väčším nadhľadom a empatiou aktívneho muzikanta. Významnú zložku publikácie tvoria informácie a dobové fotografie o muzikantoch a nástrojových zoskupeniach.
Monografiu vydalo v r. 2015 Záhorské múzeum v Skalici

Ľudová nástrojová hudba na Záhorí

Náboženský atlas Slovenska prináša v komplexnej forme historické údaje o náboženskej štruktúre obyvateľstva zo všetkých moderných sčítaní obyvateľstva, ktoré sa konali na území Slovenska od polovice 19. po začiatok 21. storočia. Rozdelený je do troch častí. Prvá časť informuje najmä o topografických lexikónoch, ktoré vznikali koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia. Druhá časť je venovaná kartografickému zobrazeniu náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska. Obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1851 až 2011, spolu 14 sčítaní. Pri každom sčítaní je na väčšej mape zobrazená náboženská štruktúra na úrovni obcí, na dvoch menších mapách je zachytená náboženská štruktúra na úrovni miest a okresov. Posledná, tretia časť atlasu je zameraná na zhodnotenie zmien konfesionálnej štruktúry na našom území od počiatkov výskytu kresťanstva a židovstva s detailnejším pohľadom na vývoj v rokoch 1869 až 2011.
Atlas vydalo v r. 2015 Vydavateľstvo DAJAMA v Bratislave.

Náboženský atlas Slovenska
Národnostný atlas Slovenska vypĺňa medzeru v poznaní rozmiestnenia príslušníkov národnostných menšín na území Slovenska v širších, najmä historických súvislostiach a v časovo vymedzených väčších obdobiach. Rozdelený je do troch častí. Prvá časť sa zaoberá vývinom odborného záujmu o národnostnú štruktúru obyvateľstva Slovenska od konca 18. po začiatok 21. storočia. Druhá časť atlasu je venovaná kartografickému zobrazeniu národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska. Obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1880 až 2011, spolu 14 sčítaní. Každé sčítanie je zobrazené na jednej väčšej a dvoch menších mapách. Väčšia mapa zobrazuje národnostnú štruktúru Slovenska na úrovni obcí. Menšie mapy zachytávajú národnostnú štruktúru na úrovni miest a súdobých okresov. Tretia časť atlasu je pokusom na malom priestore na základe historických prameňov, právnych predpisov a zákonov i štatistických dát predstaviť národnostný obraz Slovenska od príchodu Slovanov na naše územie až po súčasnosť.
Atlas vydalo v r. 2015 Vydavateľstvo DAJAMA v Bratislave.

Národnostný atlas Slovenska

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku prináša doklady o vybratých javoch spôsobu života a tradičnej kultúry Slovákov žijúcich v Poľsku. Obsahuje 318 máp, ktoré svojim témami nadväzuje na Etnografický atlas Slovenska. Je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie SAV a Spolku Slovákov v Poľsku. Terénny výskum pre potreby atlasu sa uskutočnil v r. 1997 až 1999. Okrem vedeckých pracovníkov Ústavu etnológie SAV sa výskume podieľali príslušníci miestnej slovenskej inteligencie a záujemcovia o ľudovú kultúru. Atlas je poslednou publikáciou v rade atlasov alebo monografií, ktoré boli venované ľudovej kultúre Slovákov žijúcich na Ukrajine, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Publikácia vyšla v dvojjazyčnej slovensko-poľskej mutácii.
Atlas vydal v r. 2015 Spolok Slovákov v Poľsku v Krakove.